Homepage vs. Blog vs. SNS쓽 而⑥뀎 諛 뿭븷 遺꾨떞 Insight

 

Social Media

[愿젴 湲]
湲곗뾽 솃럹씠吏쓽 蹂솕 湲곗뾽 釉붾줈洹몄쓽 뿭븷…
긽솴 씤떇 2009.06.24…釉붾줈洹(Blog) vs 듃쐞꽣(Twitter)


씠 湲 珥 70쉶 議고쉶릺뿀뒿땲떎.


뙎湲 궓湲곌린

씠硫붿씪 怨듦컻릺吏 븡뒿땲떎.

씠 궗씠듃뒗 뒪뙵쓣 以꾩씠뒗 븘궎뒪諛뗭쓣 궗슜빀땲떎. 뙎湲씠 뼱뼸寃 泥섎━릺뒗吏 븣븘蹂댁떗떆삤.